THÔNG BÁO CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC THẮNG - NĂM HỌC 2019 - 2020 (06/05/2020 8:42)

Thông báo công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học đức thắng - năm học 2019 - 2020

THÔNG BÁO CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC THẮNG - NĂM HỌC 2019-2020 (25/04/2020 10:33)

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học đức thắng - năm học 2019-2020