Từ 06/07/2020 đến 12/07/2020

Thời gian Họ và tên Nội dung công tác Địa điểm
Không có lịch công tác của tuần 45