GIỚI THIỆU 5 BỘ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 - CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 - (24/04/2020 15:44)

Sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 có 5 bộ được phê duyệt. đó là: “kết nối tri thức với cuộc sống”, “chân trời sáng tạo”, “cùng học để phát triển năng lực”; “vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục” của nhà xuất bản giáo dục việt nam; bộ “cánh diều” của nhà xuất bản đại học sư phạm hà nội và nhà xuất bản đại học sư phạm thành phố hồ chí minh.

HỘI THẢO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI VÀ PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 - (07/02/2020 14:29)

Hội thảo chương trình giáo dục phổ thông mới và phương án lựa chọn sách giáo khoa lớp 1