HỘI THẢO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI VÀ PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 - (07/02/2020 14:29)

HỘI THẢO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI VÀ PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1

Đồng chí Hiệu trưởng Trần Thị Phượng nêu ra sự giống và khác nhau giữa chương trình phổ thông hiện hành và chương trình giáo dục phổ thông mới 2018

Đồng chí Nguyễn Thị Mai Phương trình bày tóm tắt về chương trình giáo dục phổ thông mới 2018

Đồng chí Nguyễn Ngân Hà trình bày phương án lựa chọn chương trình sách giáo khoa lớp 1