QUYẾT ĐỊNH - (14/10/2020 22:18)

V/v: Kiện toàn Hội đồng tự đánh giá, kiểm định chất lượng Năm học 2020-2021
 

UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC THẮNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …./QĐ-THĐT

Đức thắng, ngày 25 tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Kiện toàn Hội đồng tự đánh giá, kiểm định chất lượng

Năm học 2020-2021

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC THẮNG

   Căn cứ Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 08 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học; Công văn số 617/SGDĐT-KHTC ngày 28/02/2020 của Sở GD&ĐT Hà Nội hướng dẫn công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia và đánh giá ngoài để công nhận trường đạt chuẩn quốc gia năm 2020;

    Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 07/01/2020 của UBND quận Bắc Từ Liêm về Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2020; Công văn số 2015/UBND-GD&ĐT ngày 30/01/2020 của UBND quận Bắc Từ Liêm-Phòng GD&ĐT hướng dẫn về thực hiện nhiệm vụ kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2019-2020; Công văn số 68/GD&ĐT-TH ngày 18/02/2020 của phòng GD&ĐT quận Bắc Từ Liêm về việc kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường chuẩn quốc gia cấp tiểu học giai đoạn 2020-2021;

  Căn cứ vào Điều lệ trường Tiểu học về quyền hạn của Hiệu trưởng;

  Xét đề nghị của Ban chuyên môn trường Tiểu học Đức Thắng,

QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Kiện toàn Hội đồng tự đánh giá, kiểm định chất lượng gồm các ông (bà) có tên (trong danh sách kèm theo)

  Điều 2. Hội đồng chịu trách nhiệm lập kế hoạch, triển khai nhiệm vụ tự đánh giá, kiểm định chất lượng theo văn bản chỉ đạo các cấp. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tổ chức công tác tự đánh giá. Nhiệm vụ của các thành viên do đồng chí trưởng ban phân công.

  Điều 3. Văn phòng nhà trường, các bộ phận có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.   

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (để b/c);

- Như điều 3 (để t/h);

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trần Thị Phượng

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐÔNG

TỰ ĐÁNH GIÁ, KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

Năm học 2020- 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số: …/QĐ-THĐT

của Hiệu trưởng trường Tiểu học Đức Thắng)

 

 
 

 

Stt

Họ và tên

Chức danh

Nhiệm vụ

1

Đ/c Trần Thị Phượng

Hiệu Trưởng

Chủ tịch HĐ

2

Đ/c Chu Thị Hà

Phó Hiệu trưởng

PCT HĐ

3

Đ/c Nguyễn Thị Hiền Trang

TT tổ HC

Thư kí HĐ

4

Đ/c Ngô Bích Liên

Chủ tịch CĐ-TT tổ 4

Uỷ viên HĐ

5

Đ/c Nguyễn Thị Mai Phương

TBTTND- TT tổ 5

Uỷ viên HĐ

6

Đ/c Nguyễn Ngân Hà

BTCĐ- TT tổ 1

Uỷ viên HĐ

7

Đ/c Nguyễn Hải Yến

TT tổ 3

Uỷ viên HĐ

8

Đ/c Đỗ Thị Lịch

TT tổ 2

Uỷ viên HĐ

9

Đ/c Nguyễn Diệu Linh

TT tổ VTM

Uỷ viên HĐ

10

Đ/c Nguyễn Văn Hùng

TPT

Uỷ viên HĐ

11

Đ/c Ngô Hồng Linh

Nhân viên Kế toán

Uỷ viên HĐ

Danh sách này gồm có 11 đồng chí.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Trần Thị Phượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH NHÓM THƯ KÍ

TT

Họ và tên

Chức danh

chức vụ

Nhiệm vụ

1

Nguyễn Thị Hiền Trang

Thư  ký HĐ- Nhóm trưởng

Tổng hợp chung

Hoàn thiện báo cáo tự đánh giá

2

Đoàn Phương Thảo

Giáo viên

Tổng hợp cơ sở dữ liệu nhà trường

Tổng hợp tiêu chuẩn và dự thảo báo cáo tự đánh giá tiêu chuẩn 1

3

Nguyễn Thị Giang

Giáo viên

Tổng hợp tiêu chuẩn và dự thảo báo cáo tự đánh giá tiêu chuẩn 2

4

Hà Phương Dung

Giáo viên

Tổng hợp tiêu chuẩn và dự thảo báo cáo tự đánh giá tiêu chuẩn 3

5

Phạm Thị Mây

Giáo viên

Tổng hợp tiêu chuẩn và dự thảo báo cáo tự đánh giá tiêu chuẩn 4

6

Nguyễn Thị Hòa

Giáo viên

Tổng hợp tiêu chuẩn và dự thảo báo cáo tự đánh giá tiêu chuẩn 5

Danh sách này gồm có 06 đồng chí.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Trần Thị Phượng