KẾ HOẠCH - (14/10/2020 22:16)

Tự đánh giá, kiểm định chất lượng nhà trường Năm học 2020 - 2021

UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM

 

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC THẮNG

 

Số: ..../KH-THĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Đức Thắng, ngày 25 tháng 8 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Tự đánh giá, kiểm định chất lượng nhà trường

Năm học 2020 - 2021

     Căn cứ Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 08 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học; Công văn số 617/SGDĐT-KHTC ngày 28/02/2020 của Sở GD&ĐT Hà Nội hướng dẫn công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia và đánh giá ngoài để công nhận trường đạt chuẩn quốc gia năm 2020;

    Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 07/01/2020 của UBND quận Bắc Từ Liêm về Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2020; Công văn số 2015/UBND-GD&ĐT ngày 30/01/2020 của UBND quận Bắc Từ Liêm-Phòng GD&ĐT hướng dẫn về thực hiện nhiệm vụ kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2019-2020; Công văn số 68/GD&ĐT-TH ngày 18/02/2020 của phòng GD&ĐT quận Bắc Từ Liêm về việc kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường chuẩn quốc gia cấp tiểu học giai đoạn 2020-2021;

   Trường Tiểu học Đức Thắng xây dựng kế hoạch triển khai công tác KĐCLGD nhà trường năm học 2020-2021 như sau:

I. Mục đích và phạm vi tự đánh giá

1. Mục đích tự đánh giá

- Tự đánh giá là thể hiện tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm về chất lượng các hoạt động của Trường tiểu học Đức Thắng; làm rõ thực trạng, quy mô, chất lượng, hiệu quả hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với tôn chỉ mục đích, sứ mạng của trường.

- Từ đó, có một cái nhìn hoàn chỉnh về nhà trường để xác định rõ tầm nhìn, điểm mạnh, điểm yếu, thời cơ, thách thức, đề xuất chiến lược, kế hoạch, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng.

- Tự đánh giá là nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường, để giải trình với các cơ quan chức năng, xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của trường; để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

2. Phạm vi tự đánh giá

- Tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường Tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Bao gồm: các hoạt động của Trường tiểu học Đức Thắng theo 5 tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trong một chu kỳ kiểm định chất lượng do Bộ GD&ĐT quy định.

- Thời gian tiến hành TĐG: từ  05 tháng 9 năm 2020 đến 30 tháng 7 năm 2021.

II. Hội đồng tự đánh giá

1. Thành phần Hội đồng tự đánh giá

Hội đồng tự đánh giá được thành lập theo Quyết định số …./QĐ-THĐT ngày 25 tháng 8 năm 2020 của Trường tiểu học Đức Thắng. Hội đồng gồm có 11 thành viên:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Ghi chú

1

Trần Thị Phượng

Hiệu trưởng

Chủ tịch HĐ

 

2

Chu Thị Hà

Phó Hiệu trưởng

PCT HĐ

 

3

Nguyễn Thị Hiền Trang

Thư ký HĐSP

Thư ký HĐ

 

4

Đ/c Nguyễn T. Mai Phương

TBTTND- TT tổ 5

Uỷ viên HĐ

 

5

Đ/c Ngô Bích Liên

CT CĐ-TT tổ 4

Uỷ viên HĐ

 

6

Đ/c Nguyễn Ngân Hà

TT tổ 1- BT CĐ

Uỷ viên HĐ

 

7

Đ/c Nguyễn Hải Yến

TT tổ 3

Uỷ viên HĐ

 

8

Đ/c Đỗ Thị Lịch

TT tổ 2

Uỷ viên HĐ

 

9

Đ/c Nguyễn Diệu Linh

TT tổ VTM

Uỷ viên HĐ

 

10

Đ/c Nguyễn Văn Hùng

TPT

Uỷ viên HĐ

 

11

Đ/c Ngô Hồng Linh

Nhân viên kế toán

Uỷ viên HĐ

 

* Nguyên tắc thực hiện công việc

- Hội đồng TĐG làm việc theo nguyên tắc khoa học, tập trung dân chủ dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Hội đồng.

- Tổ Khảo thí và kiểm định chất lượng có trách nhiệm giúp việc cho Chủ tịch Hội đồng trong suốt quá trình thực hiện hoạt động TĐG.

- Quá trình TĐG cần tập hợp được nhiều cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tham gia tìm minh chứng, đóng góp ý kiến. Điều đó góp phần nâng cao năng lực tổ chức, quản lý và hình thành ý thức thực hiện công việc một cách khoa học.

* Nhiệm vụ cụ thể của thành viên Hội đồng

- Chủ tịch Hội đồng: Chịu trách nhiệm chính trước Phòng GD&ĐT về hoạt động TĐG và bản báo cáo TĐG cuối cùng của trường; đồng thời chịu trách nhiệm về tổ chức hoạt động TĐG, điều động nhân sự, tài chính và tổ chức các cuộc họp của Hội đồng TĐG.

- Phó Chủ tịch Hội đồng: Thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng phân công; giúp Chủ tịch Hội đồng quản lý công việc khi Chủ tịch Hội đồng vắng mặt; kiểm tra tiến độ công việc của các nhóm công tác chuyên trách; góp ý cho bản báo cáo các tiêu chí, tiêu chuẩn và báo cáo chung.

- Uỷ viên: Thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng phân công; góp ý cho bản báo cáo các tiêu chí, tiêu chuẩn và báo cáo chung.

Hội đồng TĐG họp khoảng 5 lần trong suốt cả quá trình tiến hành TĐG, có trách nhiệm phản biện và góp ý cho bản báo cáo đánh giá sơ thảo và báo cáo cuối cùng; tư vấn cho Chủ tịch Hội đồng khi xây dựng kế hoạch TĐG.

2. Nhóm thư ký

DANH SÁCH NHÓM THƯ KÝ

TT

Họ và tên

Chức danh

Nhiệm vụ

1

Nguyễn Thị Hiền Trang

Thư  ký HĐSP

Nhóm trưởng

2

Đoàn Phương Thảo

Giáo viên

Thành viên

3

Nguyễn Thị Giang

Giáo viên

Thành viên

4

Hà Phương Dung

Giáo viên

Thành viên

5

Phạm Thị Mây

Giáo viên

Thành viên

6

Nguyễn Thị Hòa

Giáo viên

Thành viên

          * Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên

- Trưởng nhóm thư ký: Chịu trách nhiệm chính về: tổ chức thiết kế các công cụ điều tra, khảo sát, thiết kế đề cương báo cáo, viết báo cáo sơ thảo và báo cáo cuối cùng.

- Thành viên nhóm thư ký: Thiết kế các công cụ điều tra, khảo sát, thiết kế đề cương báo cáo, viết báo cáo sơ thảo của các tiêu chuẩn và báo cáo cuối cùng; hoàn thiện báo cáo cuối cùng.

TT

Họ và tên

Nhiệm vụ

Phụ trách TC

1

Nguyễn Thị Hiền Trang

Thư  ký HĐSP

Tổng  hợp chung

2

Đoàn Phương Thảo

Thành viên

Tổng  hợp tiêu chuẩn 1

3

Nguyễn Thị Giang

Thành viên

Tổng  hợp tiêu chuẩn 2

4

Hà Phương Dung

Thành viên

Tổng  hợp tiêu chuẩn 3

5

Phạm Thị Mây

Thành viên

Tổng  hợp tiêu chuẩn 4

6

Nguyễn Thị Hòa

Thành viên

Tổng  hợp tiêu chuẩn 5

3. Các nhóm công tác chuyên trách

        DANH SÁCH NHÓM CÔNG TÁC SỐ 1- PHỤ TRÁCH TIÊU CHUẨN 1 

TT

Họ và tên

Chức danh

Nhiệm vụ

1

Nguyễn Ngân Hà

Nhóm trưởng

Chỉ đạo đánh giá Tiêu chuẩn 1

2

Đoàn Phương Thảo

Thư ký

Viết báo cáo Tiêu chuẩn 1

3

Nguyễn Thu Huyền

Thành viên

Thu nhập thông tin, minh chứng, hoàn thành phiếu đánh giá tiêu chí thuộc Tiêu chuẩn 1

4

Nguyễn Vân Anh

Thành viên

5

Nguyễn Huyền Trang

Thành viên

6

Đặng Thị Yến

Thành viên

7

Lê Thu Thủy

Thành viên

DANH SÁCH NHÓM CÔNG TÁC SỐ 2-PHỤ TRÁCH TIÊU CHUẨN 2

TT

Họ và tên

Chức danh

Nhiệm vụ

1

Đỗ Thị Lịch

Nhóm trưởng

Chỉ đạo đánh giá Tiêu chuẩn 2

2

Nguyễn Thị Giang

Thư ký

Viết báo cáo Tiêu chuẩn 2

3

Nguyễn Thị  Hương

Thành viên

Thu nhập thông tin, minh chứng, hoàn thành phiếu đánh giá tiêu chí thuộc Tiêu chuẩn 2

4

Nguyễn Phương Anh

Thành viên

5

Đàm Thị Huyền

Thành viên

6

Nguyễn Thị Thu Hà

Thành viên

DANH SÁCH NHÓM CÔNG TÁC SỐ 3-PHỤ TRÁCH TIÊU CHUẨN 3

TT

Họ và tên

Chức danh

Nhiệm vụ

1

Nguyễn Hải Yến

Nhóm trưởng

Chỉ đạo đánh giá Tiêu chuẩn 3

2

Hà Phương Dung

Thư ký

Viết báo cáo Tiêu chuẩn 3

3

Nguyễn Thị Thu Trang

Thành viên

Thu nhập thông tin, minh chứng, hoàn thành phiếu đánh giá tiêu chí thuộc Tiêu chuẩn 3

4

Nguyễn Thu Hường

Thành viên

5

Nguyễn Thị Thu Hoài

Thành viên

6

Hồ Thị Lâm

Thành viên

DANH SÁCH NHÓM CÔNG TÁC SỐ 4- PHỤ TRÁCH TIÊU CHUẨN 4

TT

Họ và tên

Chức danh

Nhiệm vụ

1

Ngô Bích Liên

Nhóm trưởng

Chỉ đạo đánh giá Tiêu chuẩn 4

2

Phạm Thị Mây

Thư ký

Viết báo cáo Tiêu chuẩn 4

3

Dương Thị Thái Tú

Thành viên

Thu nhập thông tin, minh chứng, viết phiếu đánh giá tiêu chí thuộc Tiêu chuẩn 4

4

Nguyễn Thùy Dương

Thành viên

5

Nguyễn Công Hiếu

Thành viên

6

Nguyễn Văn Nam

Thành viên

 

DANH SÁCH NHÓM CÔNG TÁC SỐ 5-PHỤ TRÁCH TIÊU CHUẨN 5

TT

Họ và tên

Chức danh

Nhiệm vụ

1

Nguyễn mai Phương

Nhóm trưởng

Chỉ đạo đánh giá Tiêu chuẩn 5

2

Nguyễn Thị Hòa

Thư ký

Viết báo cáo Tiêu chuẩn 5

3

Ng. Thị Bích Quyên

Thành viên

Thu nhập thông tin, minh chứng, hoàn thành phiếu đánh giá tiêu chí thuộc Tiêu chuẩn 5

4

Nguyễn Thị Lai

Thành viên

5

Nguyễn Văn Thành

 

6

Nguyễn Diệu Linh

Thành viên

* Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên

          - Nhóm trưởng: Điều hành mọi hoạt động của nhóm, tổ chức họp nhóm, phân công thu thập minh chứng; chịu trách nhiệm chính về các tiêu chuẩn, kế hoạch thực hiện và báo cáo cuối cùng của các tiêu chuẩn.

- Uỷ viên: Tìm minh chứng, viết sơ thảo các tiêu chí, góp ý cho các tiêu chí, tiêu chuẩn.

- Thư ký nhóm: Viết biên bản, phân loại, mã hoá và lưu trữ minh chứng, phác thảo bản báo cáo các tiêu chuẩn của nhóm.

III. Dự kiến các nguồn lực và thời điểm cần huy động

TT

Tiêu chuẩn

Các hoạt động

Các nguồn

lực cần được huy động

Thời điểm huy động

Ghi chú

1

Tổ chức và quản lý nhà trường

1. Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường.

2. Hoạt động của hội đồng trường và các hội đồng khác

3. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức khác trong nhà trường

4. Cơ cấu tổ chức của Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn và tổ văn phòng

5. Cơ cấu tổ chức khối lớp và lớp học đảm bảo theo quy định

6. Quản lý hành chính, tài chính và tài sản

7. Quản lý các hoạt động giáo dục

8. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

9. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học

BGH, Tổ VP, Khối trưởng, TPT, thư ký, GV đứng lớp

Ngày 23 hàng tháng

 

2

Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh

1. Năng lực triển khai các hoạt động của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.

2. Số lượng, trình độ đào tạo của GV.

3. Kết quả đánh giá, xếp loại GV và việc đảm bảo các quyền của giáo viên.

4. Số lượng, chất lượng và việc đảm bảo chế độ, chính sách đối với nhân viên.

5. Học sinh của nhà trường đáp ứng yêu cầu theo quy định.

BGH,

BCHCĐ

Ngày 23 hàng tháng

 

3

Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học

1. Khuôn viên, cổng trường, biển trường, tường rào bảo vệ, sân chơi, bãi tập.

2. Phòng học, bảng, bàn ghế.

3. Khối phòng, trang thiết bị văn phòng phục vụ công tác quản lý, dạy và học.

4. Công trình vệ sinh, nhà để xe, nước sạch, thoát nước, thu gom rác.

5. Thư viện đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập của CB, GV, NV và HS.

6. Thiết bị, đồ dùng dạy học và hiệu quả sử dụng thiết bị, đồ dùng.

BGH - GV – TPT- TVTB

Ngày 23 hàng tháng

 

4

Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

1. Tổ chức và hiệu quả hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

2. Tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức đoàn thể ở địa phương để huy động nguồn lực; sự tham gia của cộng đồng để giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, thực hiện mục tiêu, kế hoạch giáo dục.

BGH - GV - TPT

Ngày 23 hàng tháng

 

5

Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục

 

1. Thực hiện chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học, các quy định về CM.

2. Các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

3. Thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục.

4. Kết quả xếp loại GD của học sinh.

5. Tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục thể chất, ý thức bảo vệ môi trường.

6. Hiệu quả hoạt động GD.

7. Giáo dục KN sống, tạo cơ hội cho HS học tập tích cực, chủ động, sáng tạo.

BGH, kế toán, thủ quỹ, Ban thanh tra nhân dân

Ngày 23 hàng tháng

 

          IV. Công cụ đánh giá

Sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường Tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 08 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học và các tài liệu hướng dẫn khác.

V. Dự kiến các thông tin, minh chứng cần thu thập cho từng tiêu chí (có phụ lục kèm theo)

          VI. Thời gian biểu

Thời gian

Các hoạt động

Tuần 1

 

- Họp lãnh đạo nhà trường để thảo luận mục đích, phạm vi, thời gian biểu và nhân sự Hội đồng tự đánh giá (TĐG);

- Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng TĐG; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; phân công dự thảo kế hoạch TĐG.         

Tuần 2

 

- Phổ biến chủ trương triển khai TĐG đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường;

- Tổ chức hội thảo về nghiệp vụ triển khai TĐG cho các thành viên của Hội đồng TĐG, giáo viên và nhân viên;

- Hoàn thành kế hoạch TĐG.

Tuần

 3 - 5

- Chuẩn bị đề cương báo cáo TĐG;

- Thu thập thông tin và minh chứng;

- Mã hoá các thông tin và minh chứng thu được;

- Cá nhân, nhóm công tác chuyên trách hoàn thiện các Phiếu đánh giá tiêu chí.

Tuần 6

  Họp Hội đồng TĐG để:

- Thảo luận về những vấn đề nảy sinh từ các thông tin và minh chứng thu được;

- Xác định những thông tin, minh chứng cần thu thập bổ sung;

- Điều chỉnh đề cương báo cáo TĐG và xây dựng đề cương chi tiết.

Tuần   7-10

- Thu thập, xử lý thông tin, minh chứng bổ sung (nếu cần thiết);

- Thông qua đề cương chi tiết báo cáo TĐG.

Tuần 11-12

- Dự thảo báo cáo TĐG;

- Kiểm tra lại thông tin và minh chứng được sử dụng trong báo cáo TĐG.

Tuần 13-30

- Họp Hội đồng TĐG để thảo luận dự thảo báo cáo TĐG;

- Hội đồng TĐG họp với các giáo viên, nhân viên trong trường để thảo luận về báo cáo TĐG, xin các ý kiến góp ý;

- Hoàn thiện báo cáo TĐG.

- Họp Hội đồng TĐG để thông qua báo cáo TĐG đã sửa chữa;

- Công bố báo cáo TĐG trong nội bộ nhà trường và thu thập các ý kiến đóng góp.

- Xử lý các ý kiến đóng góp và hoàn thiện báo cáo TĐG

- Công bố báo cáo TĐG đã hoàn thiện (trong nội bộ nhà trường)

Tuần 31

- Tập hợp các ý kiến đóng góp cho quy trình TĐG;

- Nộp báo cáo TĐG.

          (Nội dung và thời gian biểu của kế hoạch này nếu có thay đổi sẽ được Hội đồng TĐG thông báo đến các thành viên).                  

Nơi nhận

- Phòng GD&ĐT (để b/c);                                               

- Thành viên HĐTĐG;                                          

- Nhóm thư ký;                                   (để t/h)

- Các nhóm công tác chuyên trách;

- Lưu: VT.                                   

T/M HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ

CHỦ TỊCH HĐ

 

 

  

 

V.  Dự kiến các thông tin, minh chứng cần thu thập cho từng tiêu chí

Tiêu chuẩn, tiêu chí

Dự kiến các thông tin, minh chứng

cần thu thập

Nơi

thu

 thập

Nhóm công tác chuyên trách, CN thu thập

Thời gian thu thập

Dự kiến chi phí thu thập TT, MC

Ghi chú

 

Tiêu chuẩn 1Tổ chức và quản lý nhà trường

 

1. Cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà trường theo quy định của Điều lệ trường tiểu học.

 

a) Có hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và các hội đồng (hội đồng trường đối với trường công lập, hội đồng quản trị đối với trường tư thục, hội đồng thi đua khen thưởng và các hội đồng tư vấn khác);

- Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng;

- Các Quyết định thành lập Hội đồng trường; Hội đồng thi đua khen thưởng; Hội đồng tư vấn Hội đồng kỷ luật (nếu có);

- Biên bản đại hội;

- Các thông tin, minh chứng khác liên quan đến chỉ số (nếu có).

Văn thư , qua hồ sơ cán bộ, các văn bản lưu trữ

Nhóm 1: Nguyễn Ngân Hà

Tuần 3 đến tuần 7

 

 

 

b) Có tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Sao Nhi đồng Hồ Chí Minh và các tổ chức xã hội khác;

- Quyết định thành lập tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam của trường (hoặc nghị quyết, biên bản đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở; quyết định chuẩn y, công nhận ban chấp hành, chi uỷ, bí thư, phó bí thư, tổ trưởng tổ đảng,...);

- Quyết định về việc thành lập công đoàn nhà trường (hoặc nghị quyết, biên bản đại hội công đoàn, quyết định chuẩn y, công nhận ban chấp hành, chủ tịch, phó chủ tịch,...);

- Quyết định thành lập (hoặc nghị quyết, biên bản đại hội) chi đoàn giáo viên, nhân viên của nhà trường;

- Quyết định thành lập (hoặc nghị quyết, biên bản đại hội) Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh;

- Quyết định thành lập (hoặc báo cáo công tác) của Sao Nhi đồng Hồ Chí Minh;

- Quyết định thành lập (hoặc nghị quyết, biên bản đại hội) các tổ chức xã hội khác;

- Các thông tin, minh chứng khác liên quan.

Chi bộ, BCH Công đoàn, chi Đoàn, Tổng phụ trách Đội, văn thư

Nhóm 1: Nguyễn Ngân Hà

Tuần 3 đến tuần 7

 

 

 

c) Có các tổ chuyên môn và tổ văn phòng.

 

Quyết định về việc thành lập các tổ chuyên môn và tổ văn phòng;

- Quyết định bổ nhiệm tổ trưởng tổ chuyên môn và tổ trưởng tổ văn phòng;

- Báo cáo của tổ chuyên môn và tổ văn phòng;

- Sổ ghi nghị quyết họp tổ;

- Các thông tin, minh chứng khác liên quan.

Văn thư

Nhóm 1: Đoàn Phương Thảo

Tuần 3 đến tuần 7

 

 

 

2. Lớp học, số học sinh, điểm trường theo quy định của Điều lệ trường tiểu học.

 

a) Lớp học được tổ chức theo quy định;

- Bản tổng hợp thông tin về các lớp theo từng năm học (họ và tên giáo viên chủ nhiệm, họ và tên lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng, tổ phó);

- Biên bản họp bầu lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng của các lớp hoặc văn bản của giáo viên chủ nhiệm lớp chỉ định lớp trưởng, lớp phó luân phiên hằng năm;

- Sổ chủ nhiệm;

- Các minh chứng khác (nếu có).

Hiệu trưởng, văn thư

Nhóm 1: Trịnh Thị Yến

Tuần 3 đến tuần 7

 

 

 

b) Số học sinh trong một lớp theo quy định;

 

- Bản tổng hợp thông tin về các lớp trong nhà trường theo từng năm học (tên giáo viên chủ nhiệm, sĩ số học sinh, họ tên lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng, tổ phó);

- Sổ theo dõi chất lượng giáo dục;

- Các minh chứng khác (nếu có).

Hiệu trưởng, văn thư

Nhóm 1: Nguyễn Vân Anh

Tuần 3 đến tuần 7

 

 

 

c) Địa điểm đặt trường, điểm trường theo quy định.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao đất để xây dựng trường, điểm trường của cấp có thẩm quyền;

- Biên bản bàn giao cơ sở vật chất giữa nhà trường với các cơ quan hoặc với địa phương;

- Kế hoạch phát triển của nhà trường được Phòng GDĐT phê duyệt;

- Văn bản của hiệu trưởng phân công nhiệm vụ cho phó hiệu trưởng hoặc giáo viên phụ trách điểm trường;

- Các minh chứng khác (nếu có).

Văn thư

Nhóm 1: Nguyễn Huyền Trang

Tuần 3 đến tuần 7

 

 

 

3. Cơ cấu tổ chức và việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ chuyên môn, tổ văn phòng theo quy định tại Điều lệ trường  TH.

 

 

Đỗ Thị Thúy Dương

a) Có cơ cấu tổ chức theo quy định;

- Quyết định về việc bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên môn và tổ văn phòng;

- Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên của các tổ chuyên môn và tổ văn phòng;

- Các báo cáo của nhà trường hằng năm có nội dung về cơ cấu tổ chức;

- Các minh chứng khác (nếu có).

BGH; văn thư

Nhóm 1: Nguyễn Thu Huyền

Tuần 3 đến tuần 7

 

 

 

b) Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ theo tuần, tháng, học kỳ, năm học và thực hiện sinh hoạt tổ theo quy định;

- Kế hoạch hoạt động theo tuần, tháng, năm học của tổ chuyên môn và tổ văn phòng;

- Biên bản họp (hoặc sổ ghi nội dung các cuộc họp) tổ chuyên môn và tổ văn phòng;

- Các minh chứng khác (nếu có).

Các tổ trưởng, văn thư

Nhóm 1: Nguyễn Ngân Hà

Tuần 3 đến tuần 7

 

 

 

c) Thực hiện các nhiệm vụ của tổ theo quy định.

- Kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học;

- Sổ thực hiện bồi d­ưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả giảng dạy, giáo dục và quản lý sử dụng sách, thiết bị của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường;

- Sổ ghi nội dung sinh hoạt của tổ;

- Biên bản đánh giá, xếp loại viên chức;

- Biên bản sinh hoạt định kỳ và đột xuất của tổ;

- Biên bản của các đoàn thanh tra, kiểm tra về công tác lưu trữ của nhà trường;

- Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá hoạt động của các tổ;

- Các minh chứng khác (nếu có).

Các tổ trưởng, văn thư

Nhóm 1: Nguyễn Ngân Hà

Từ tháng 9/2017 đến tháng 4/2018

 

 

 

4. Chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và cơ quan quản lý giáo dục các cấp; đảm bảo Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà  trường.

 

a) Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy Đảng, chấp hành sự quản lý hành chính của chính quyền địa phương, sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan quản lý giáo dục;

- Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá việc chấp hành sự chỉ đạo, quản lý của các cấp của nhà trường;

- Báo cáo, nghị quyết của tổ chức Đảng, chính quyền, cơ quan quản lý giáo dục hằng năm có nội dung đánh giá việc chấp hành của nhà trường;

- Các minh chứng khác (nếu có).

Chi bộ, BGH, văn thư

Nhóm 1: Đoàn Phương Thảo

Từ tháng 9/2019 đến 4/2020

 

 

 

b) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất theo quy định;

- Sổ theo dõi công văn đi của nhà trường;

- Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá việc thực hiện chế độ báo cáo;

- Các minh chứng khác (nếu có).

Văn thư

Nhóm 1: Nguyễn Huyền Trang

Từ 9/2019 đến 4/2020

 

 

 

c) Đảm bảo Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

- Các báo cáo của nhà trường hằng năm có nội dung đánh giá kết quả thực hiện Quy chế;

- Báo cáo của ban thanh tra nhân dân hằng năm;

- Báo cáo của công đoàn nhà trường có nội dung đánh giá việc thực hiện Quy chế;

- Các minh chứng khác (nếu có)

BGH, văn thư

Nhóm 1: Nguyễn Vân Anh

Từ 9/2019 đến 4/2020

 

 

 

5. Quản lý hành chính, thực hiện các phong trào thi đua theo quy định.

 

 

Vương Thị Thìn

a) Có đủ hồ sơ phục vụ hoạt động giáo dục của nhà trường theo quy định của Điều lệ trường tiểu học;

- Danh mục hệ thống hồ sơ, sổ sách của nhà trường;

- Hồ sơ của nhà trường;

- Biên bản (hoặc kết luận, thông báo) các cấp có thẩm quyền về việc kiểm tra hệ thống hồ sơ, sổ sách;

- Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá về hệ thống hồ sơ, sổ sách;

- Các minh chứng khác (nếu có).

Văn thư, giáo viên

Nhóm 1: Trịnh Thị Yến

Từ tháng 9/2019 đến tháng 4/2020

 

 

 

b) Lưu trữ đầy đủ, khoa học hồ sơ, văn bản theo quy định của Luật Lưu trữ;

- Các loại sổ, văn bản, tài liệu theo quy định;

- Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá công tác lưu trữ, bảo quản hồ sơ, văn bản;

- Các minh chứng khác (nếu có).

Văn thư

Nhóm 1: Đoàn Phương Thảo

Từ 9/2019 đến 4/2020

 

 

 

c) Thực hiện các cuộc vận động, tổ chức và duy trì phong trào thi đua theo hướng dẫn của ngành và quy định của Nhà nước.

- Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá việc thực hiện các cuộc vận động, tổ chức và duy trì phong trào thi đua;

- Nghị quyết của hội đồng thi đua, khen thưởng;

- Các hình thức khen thưởng của cấp có thẩm quyền về thành tích thực hiện các cuộc vận động, tổ chức và duy trì phong trào thi đua nhà trường;

- Các minh chứng khác (nếu có)

BCĐ các cuộc vận động , văn thư

Nhóm 1: Nguyễn Ngân Hà

Từ tháng 9/2019 đến tháng 4/2020

 

 

 

6. Quản lý các hoạt động giáo dục, quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và quản lý tài chính, đất đai, cơ sở vật chất theo quy định.

 

a) Thực hiện nhiệm vụ quản lý các hoạt động giáo dục và quản lý học sinh theo quy định của Điều lệ trường tiểu học;

- Kế hoạch năm học;

- Hồ sơ phục vụ hoạt động giáo dục trong trường;

- Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá công tác quản lý của nhà trường;

- Kết quả hoạt động giáo dục trong giờ lên lớp và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp hằng năm;

- Các minh chứng khác (nếu có).

BGH, Giáo viên

Nhóm 1: Đoàn Phương Thảo

Từ tháng 9/2019 đến tháng 4/2020

 

 

 

b) Thực hiện tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Điều lệ trường tiểu học và các quy định khác của pháp luật;

- Hồ sơ tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ;

- Hồ sơ quản lý nhân sự;

- Các minh chứng khác (nếu có).

Hiệu trưởng, văn thư

Nhóm 1: Đoàn Phương Thảo

Từ tháng 9/2019 đến tháng 4/2020

 

 

 

c) Quản lý, sử dụng hiệu quả tài chính, đất đai, cơ sở vật chất để phục vụ các hoạt động giáo dục.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Sổ quản lý tài sản, tài chính;

- Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá việc quản lý, sử dụng hiệu quả tài chính, đất đai, cơ sở vật chất để phục vụ các hoạt động giáo dục;

- Các minh chứng khác (nếu có).

Ban tài vụ;  văn thư

Nhóm 1: Nguyễn Huyền Trang

Từ tháng 9/2019 đến 4/2020

 

 

 

7. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho học sinh và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; phòng chống bạo lực học đường, phòng chống dịch bệnh, phòng tránh các hiểm họa thiên tai, các tệ nạn xã hội trong trường.

 

 

Nguyễn Thị Hằng Hải

a) Có phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tai nạn thương tích, cháy nổ, phòng tránh các hiểm họa thiên tai, phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, phòng tránh các tệ nạn xã hội của nhà trường;

- Phương án của nhà trường về đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tai nạn thương tích, cháy nổ,  phòng tránh các hiểm họa thiên tai, phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, phòng tránh các tệ nạn xã hội;

- Các báo cáo của nhà trường có nội đánh giá công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tai nạn thương tích, cháy nổ,  phòng tránh các hiểm họa thiên tai, phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, phòng tránh các tệ nạn xã hội trong nhà trường;

- Văn bản phối hợp giữa nhà trường với cơ quan công an và cơ quan y tế về phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tai nạn thương tích, cháy nổ,  phòng tránh các hiểm họa thiên tai, phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, phòng tránh các tệ nạn xã hội;

- Các minh chứng khác (nếu có).

Văn thư,giáo viên

Nhóm 1: Nguyễn Thu Huyền

Từ tháng 9/2019 đến tháng 4/2020

 

 

 

b) Đảm bảo an toàn cho học sinh và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường;

- Phương án đảm bảo an toàn cho học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường;

- Báo cáo tổng kết hằng năm của cơ quan công an, chính quyền địa phương đánh giá việc bảo đảm an toàn cho học sinh và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên;

- Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá việc đảm bảo an toàn cho học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường;

- Các hình thức khen thưởng của cấp trên về thành tích đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của nhà trường;

- Các minh chứng khác (nếu có

Phó hiệu trưởng ; Tổng PTĐ

Nhóm 1: Trịnh Thị Yến

Từ tháng 9/2019 đến tháng 4/2020

 

 

 

c) Không có hiện tượng kỳ thị, vi phạm về giới, bạo lực trong nhà trường.

- Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá nhà trường không có hiện tượng kỳ thị, vi phạm về giới, bạo lực;

- Các hình thức khen thưởng của các cấp về thành tích bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của nhà trường;

- Các minh chứng khác (nếu có )

 

Nhóm 1: Nguyễn Vân Anh

Từ 9/2019 đến 4/2020

 

 

 

Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh

 

1. Năng lực của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trong quá trình triển khai các hoạt động giáo dục.

 

a) Hiệu trưởng có số năm dạy học từ 4 năm trở lên, phó hiệu trưởng từ 2 năm trở lên (không kể thời gian tập sự);

- Hồ sơ cán bộ công chức của hiệu trưởng và phó hiệu trưởng;

- Các minh chứng khác (nếu có).

Văn thư

Nhóm 2: Đỗ Thị Lịch

Từ 9/2019 đến 4/2020

 

 

 

b) Được đánh giá hằng năm đạt từ loại khá trở lên theo Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học;

- Kết quả đánh giá, xếp loại hiệu trưởng, phó hiệu trưởng hằng năm;

- Các hình thức khen thưởng hiệu trưởng, phó hiệu trưởng;

- Các minh chứng khác (nếu có).

Văn Thư

Nhóm 2: Đỗ Thị Lịch

Từ 9/2019 đến 4/2020

 

 

 

c) Được bồi dưỡng, tập huấn về chính trị và quản lý giáo dục theo quy định.

- Chứng chỉ hoặc chứng nhận đã qua lớp bồi dưỡng, tập huấn về chính trị và quản lý giáo dục;

- Văn bản triệu tập hiệu trưởng, phó hiệu trưởng tham dự các lớp bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn;

- Kết quả học tập tại các lớp bồi dưỡng, tập huấn;

- Các minh chứng khác (nếu có).

 

Nhóm 2: Nguyễn Thị Giang

Từ 9/2019 đến 4/2020

 

 

 

2. Số lượng, trình độ đào tạo của giáo viên theo quy định của Điều lệ trường tiểu học.

 

 

Nguyễn Thị Thu Mai

a) Số lượng và cơ cấu giáo viên đảm bảo để dạy các môn học bắt buộc theo quy định;

- Danh sách giáo viên của trường hằng năm;

- Các văn bản phân công giáo viên giảng dạy hằng năm;

- Các minh chứng khác (nếu có).

Phó hiệu trưởng; văn thư

Nhóm 2: Ng. Phương Anh

Từ 9/2019- 4/2020

 

 

 

b) Giáo viên dạy các môn: thể dục, âm nhạc, mỹ thuật, ngoại ngữ, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh đảm bảo quy định;

- Văn bằng, chứng chỉ của giáo viên dạy các môn: thể dục, âm nhạc, mỹ thuật, ngoại ngữ;

- Văn bản phân công giáo viên làm tổng phụ trách đội;

- Các minh chứng khác (nếu có).

 

Phó hiệu trưởng ; văn thư

Nhóm 2: Nguyễn Thị Hương

Từ 9/2019 đến 4/2020

 

 

 

c) Giáo viên đạt trình độ chuẩn 100%, trong đó trên chuẩn 20% trở lên đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và 40% trở lên đối với các vùng khác.

- Hồ sơ quản lý nhân sự của nhà trường;

- Danh sách giáo viên của trường có thông tin về trình độ đào tạo (hiệu trưởng ký tên, đóng dấu);

- Kết quả kiểm tra văn bằng chứng chỉ của nhà trường hoặc của cơ quan quản lý cấp trên;

- Văn bằng đào tạo của giáo viên;

- Các minh chứng khác (nếu có).

Phó hiệu trưởng ; văn thư

Nhóm 2: Nguyễn Thị Thu Hà

Từ tháng 9/2019 đến 4/2020

 

 

 

3. Kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên và việc đảm bảo các quyền của giáo viên.

 

 

Nguyễn Thị Thu Hòa

a) Xếp loại chung cuối năm học của giáo viên đạt 100% từ loại trung bình trở lên, trong đó có ít nhất 50% xếp loại khá trở lên theo Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học;

- Biên bản về đánh giá, xếp loại giáo viên hằng năm theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học;

- Bảng tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại GV hằng năm;

- Các báo cáo của nhà trường hằng năm có số liệu về đánh giá xếp loại giáo viên;

- Các minh chứng khác (nếu có).      

Hiệu trưởng ; văn thư

Nhóm 2: Nguyễn Phương Anh

Từ tháng 9/2019 đến 4/2020

 

 

 

b) Số lượng giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện (quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh) trở lên đạt ít nhất 5%;

- Văn bản thông báo của các cấp về kết quả thi Gv dạy giỏi;

- Danh sách giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện trở lên hằng năm;

- Giấy chứng nhận, bằng khen của các cấp đối với giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện trở lên;

- Các minh chứng khác (nếu có).

Hiệu trưởng ; văn thư; giáo viên

Nhóm 2: Nguyễn Thị Giang

Từ tháng 9/2019 đến tháng 4/2020

 

 

 

c) Giáo viên được đảm bảo các quyền theo quy định của Điều lệ trường tiểu học và của pháp luật.

- Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá việc đảm bảo các quyền của giáo viên theo quy định của Điều lệ trường tiểu học và của pháp luật;

- Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn nhà trường hằng năm;

- Báo cáo tại hội nghị cán bộ, công chức hằng năm;

- Các minh chứng khác (nếu có).  

Chủ tịch công đoàn

Nhóm 2: Nguyễn Thị Hương

Từ tháng 9/2019 đến 4/2020

 

 

 

4. Số lượng, chất lượng và việc đảm bảo các chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhân viên của nhà trường.

 

 

Nguyễn Thị Thu Mai

a) Số lượng nhân viên đảm bảo quy định;

- Danh sách viên chức làm công tác thư viện, thiết bị, kế toán, thủ quỹ, y tế trường học và các nhân viên khác của nhà trường hằng năm;

- Quyết định điều động viên chức làm công tác thư viện, thiết bị, kế toán, thủ quỹ, y tế trường học và các nhân viên khác của cấp có thẩm quyền;

- Các báo cáo của nhà trường có nội dung thống kê số lượng nhân viên;

- Các minh chứng khác (nếu có).

Hiệu trưởng, văn thư

Nhóm 2: Nguyễn Thị Thu Hà

Từ tháng 9/2019 đến tháng 4/2020

 

 

 

b) Nhân viên kế toán, văn thư, y tế, viên chức làm công tác thư viện, thiết bị dạy học có trình độ trung cấp trở lên theo đúng chuyên môn; các nhân viên khác được bồi dưỡng về nghiệp vụ theo vị trí công việc;

- Hồ sơ quản lý nhân sự của nhà trường;

- Danh sách nhân viên của trường có thông tin về trình độ đào tạo;

- Văn bằng đào tạo của nhân viên;

- Giấy chứng nhận, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ theo vị trí công việc của các nhân viên;

- Các minh chứng khác (nếu có).

Văn thư

Nhóm 2: Nguyễn Thị Giang

Từ tháng 9/2019 đến tháng 4/2020

 

 

 

c) Nhân viên thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và được đảm bảo các chế độ, chính sách theo quy định.

- Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ được giao của nhân viên và việc đảm bảo các chế độ, chính sách theo quy định đối với nhân viên của nhà trường;

- Các minh chứng khác (nếu có).

Hiệu trưởng, văn thư

Nhóm 2: Nguyễn Thị Giang

Từ tháng 9/2019 đến 4/2020

 

 

 

5. Học sinh của nhà trường đáp ứng yêu cầu theo quy định của Điều lệ trường tiểu học và của pháp luật.

 

 

Nguyễn Thị Thu Hòa

a) Đảm bảo quy định về tuổi học sinh;

- Danh sách học sinh các lớp học trong trường hằng năm có thông tin về năm sinh;

- Sổ theo dõi chất lượng giáo dục;

- Sổ đăng bộ;

- Các minh chứng khác (nếu có).

Phó hiệu trưởng; văn thư

Nhóm 2: Nguyễn Thị Giang

Từ tháng 9/2019 đến 4/2020

 

 

 

b) Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của học sinh và quy định về các hành vi học sinh không được làm;

- Tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại hạnh kiểm của học sinh các lớp hằng năm;

- Các báo cáo của nhà trường hằng năm có nội dung đánh giá việc học sinh thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của học sinh và thực hiện quy định về các hành vi học sinh không được làm;

- Các minh chứng khác (nếu có).

Phó hiệu trưởng; văn thư; giáo viên chủ nhiệm

Nhóm 2 : Nguyễn Phương Anh

Từ tháng 9/2019 đến 4/2020

 

 

 

c) Được đảm bảo các quyền theo quy định

- Các báo cáo của nhà trường hằng năm có nội dung đánh giá việc học sinh được đảm bảo các quyền theo quy định;

- Các minh chứng khác (nếu có).

GV chủ nhiệm, HS,  PH

Nhóm 2 : Đỗ Thị Lịch

Từ 9/2019- 4/2020

 

 

 

Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học

 

 

 

 

 

 

1. Khuôn viên, cổng trường, biển trường, tường hoặc hàng rào bảo vệ, sân chơi, bãi tập theo quy định của Điều lệ trường tiểu học.

 

a) Diện tích khuôn viên và các yêu cầu về xanh, sạch, đẹp, thoáng mát đảm bảo quy định;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nhà trường;

- Sơ đồ tổng thể và từng khu của nhà trường;

- Ảnh chụp khuôn viên của nhà trường (nếu có);

- Các minh chứng khác (nếu có).

Văn thư

 

Nhóm 3: Nguyễn Hải Yến

Từ 9/2019 đến 4/2020

 

 

 

b) Có cổng, biển tên trường, tường hoặc hàng rào bao quanh theo quy định;

- Sơ đồ tổng thể và từng khu của nhà trường;

- Hình ảnh (nếu có);

- Các minh chứng khác (nếu có).

Tại hiện trường

Nhóm 3: Ng. Thị Thu Trang

Từ 9/2019- 4/2020

 

 

 

c) Có sân chơi, bãi tập theo quy định

- Sơ đồ tổng thể và từng khu của nhà trường;

- Danh mục các thiết bị luyện tập thể dục, thể thao;

- Hình ảnh (nếu có);

- Các minh chứng khác (nếu có).

Tại hiện trường

Nhóm 3: Nguyễn Thu Hường

Từ 9/2019 đến 4/2020

 

 

 

2. Phòng học, bảng, bàn ghế cho giáo viên, học sinh.

 

 

Hoàng Thi Văn

 

a) Số lượng, quy cách, chất lượng và thiết bị của phòng học đảm bảo quy định của Điều lệ trường tiểu học;

- Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá về phòng học, bảng, bàn ghế cho giáo viên, học sinh đảm bảo quy định;

- Hình ảnh (nếu có);

- Sổ quản lý tài sản, thiết bị giáo dục;

- Các minh chứng khác (nếu có).

Trên các lớp học

Nhóm 3: Hà Phương Dung

Từ tháng 9/2019 đến 4/2020

 

 

 

b) Kích thước, vật liệu, kết cấu, kiểu dáng, màu sắc của bàn ghế học sinh đảm bảo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế;

- Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá về phòng học, bảng, bàn ghế cho giáo viên, học sinh của nhà trường đảm bảo quy định;

- Hình ảnh (nếu có);

- Sổ quản lý tài sản;

- Các minh chứng khác(nếu có).

Trên các lớp học

Nhóm 3: Nguyễn Thu Hường

Từ tháng 9/2019 đến 4/2020

 

 

 

c) Kích thước, màu sắc, cách treo của bảng trong lớp học đảm bảo quy định về vệ sinh trường học của Bộ Y tế.

- Sơ đồ phòng học;

- Hình ảnh (nếu có);

- Các minh chứng khác (nếu có).

 

Trên các lớp học, nhân viên ytế

Nhóm 3: Nguyễn Thị Thu Trang

Từ 9/2019 đến 4/2020

 

 

 

3. Khối phòng, trang thiết bị văn phòng phục vụ công tác quản lý, dạy và học theo quy định của Điều lệ trường tiểu học.

 

a) Khối phòng phục vụ học tập, khối phòng hành chính quản trị, khu nhà ăn, nhà nghỉ (nếu có) đảm bảo quy định;

- Hồ sơ thiết kế xây dựng của nhà trường;

- Sơ đồ từng khu (khối phòng phục vụ học tập, khối phòng hành chính quản trị, khu nhà ăn, nhà nghỉ);

- Hình ảnh (nếu có);

- Biên bản kiểm kê tài sản của nhà trường hằng năm;

- Các minh chứng khác (nếu có)

Văn thư (xem sơ đồ),kiểm tra tại các phòng

Nhóm 3: Nguyễn Hải Yến

Từ tháng 9/2019 đến 4/2020

 

 

 

b) Có trang thiết bị y tế tối thiểu và tủ thuốc với các loại thuốc thiết yếu đảm bảo quy định;

- Danh mục thiết bị y tế;

- Danh mục các loại thuốc thiết yếu;

- Các minh chứng khác (nếu có).

Nhân viên y tế

Nhóm 3: Nguyễn Hải Yến

Từ 9/2019- 4/2020

 

 

 

c) Có các loại máy văn phòng (máy tính, máy in) phục vụ công tác quản lý và giảng dạy, máy tính nối mạng internet phục vụ các hoạt động giáo dục đáp ứng yêu cầu.

 - Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá các loại máy văn phòng, internet đáp ứng yêu cầu công tác quản lý và các hoạt động giáo dục;

- Sổ quản lý tài sản, thiết bị giáo dục;

- Hợp đồng và hóa đơn thanh toán tiền dịch vụ internet;

- Các minh chứng khác (nếu

Hiệu trưởng, văn thư

Nhóm 3: Nguyễn Thị Thu Trang

Từ tháng 9/2019 đến 4/2020

 

 

 

4. Công trình vệ sinh, nhà để xe, hệ thống nước sạch, hệ thống thoát nước, thu gom rác đáp ứng yêu cầu của hoạt động giáo dục.

 

a) Có công trình vệ sinh riêng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, riêng cho nam và nữ, thuận lợi cho học sinh khuyết tật (nếu có), vị trí phù hợp với cảnh quan trường học, an toàn, thuận tiện, sạch sẽ;

- Hồ sơ thiết kế xây dựng của nhà trường;

- Sơ đồ khu nhà vệ sinh của nhà trường;

- Các minh chứng khác (nếu có).

 

Văn thư (sơ đồ),

Hiện trường

Nhóm 3: Hà Phương Dung

Từ 9/2019 đến 4/2020

 

 

 

b) Có nhà để xe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh;

 - Hồ sơ thiết kế xây dựng của nhà trường;

- Sơ đồ tổng thể nhà trường;

- Hình ảnh (nếu có);

- Các minh chứng khác (nếu có).

Văn thư (sơ đồ),

Hiện trường

Nhóm 3: Hà Phương Dung

Từ 9/2019 đến 4/2020

 

 

 

c) Có nguồn nước sạch đáp ứng nhu cầu sử dụng của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; hệ thống thoát nước, thu gom rác đảm bảo yêu cầu.

- Sơ đồ tổng thể của nhà trường;

- Hồ sơ thiết kế xây dựng nhà trường;

- Chứng nhận có nguồn nước sạch của ngành y tế;

- Các minh chứng khác (nếu có)

Văn thư (sơ đồ),

Hiện trường

Nhóm 3: Hà Phương Dung

Từ 9/2019 đến 4/2020

 

 

 

5. Thư viện đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

 

a) Thư viện đạt tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Quyết định của cấp có thẩm quyền công nhận thư viện nhà trường đạt tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông của Bộ GDĐT.

- Các minh chứng khác (nếu có).

Nhân viên thư viện

Nhóm 3: Nguyễn Thị Thu Trang

Từ 9/2019 đến 4/2020

 

 

 

b) Hoạt động của thư viện đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, dạy học của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh;

- Nội quy thư viện;

- Danh mục các loại sách, báo, tài liệu;

- Sổ theo dõi việc cho mượn sách (số lượt cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh muợn tài liệu, đọc các tài liệu trong thư viện);

- Các minh chứng khác (nếu có).

Nhân viên thư viện

Nhóm 3: Nguyễn Thu Hường

Từ tháng 9/2019 đến 4/2020

 

 

 

c) Bổ sung sách, báo và tài liệu tham khảo hằng năm.

- Danh mục sách báo, tài liệu được bổ sung cho thư viện nhà trường hằng năm;

- Hoá đơn mua sách báo hoặc phiếu xuất, nhập kho;

- Các minh chứng khác (nếu có).

Nhân viên thư viện

Nhóm 3: Hà Phương Dung

Từ 9/2019 đến 4/2020

 

 

 

6. Thiết bị dạy học, đồ dùng dạy học và hiệu quả sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học.

 

a) Thiết bị dạy học tối thiểu phục vụ giảng dạy và học tập đảm bảo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 - Danh mục thiết bị dạy học của nhà trường;

- Biên bản kiểm kê tài sản hằng năm;

- Các minh chứng khác (nếu có).

Nhân viên thư viện

Nhóm 3: Nguyễn Hải Yến

Từ 9/2019 đến 4/2020

 

 

 

b) Việc sử dụng thiết bị dạy học trong các giờ lên lớp và tự làm một số đồ dùng dạy học của giáo viên đảm bảo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Sổ dự giờ, biên bản kiểm tra, đánh giá hiệu quả giảng dạy, giáo dục, quản lý sử dụng sách, thiết bị,... của ban giám hiệu và tổ trưởng đối với giáo viên;

- Sổ đăng ký mượn đồ dùng dạy học;

- Danh mục đồ dùng dạy học do giáo viên tự làm hằng năm;

- Các minh chứng khác (nếu có).

Phó Hiệu trưởng

Nhóm 3: Nguyễn Thị Thu Trang

Từ tháng 9/2019 đến 4/2020

 

 

 

c) Kiểm kê, sửa chữa, nâng cấp, bổ sung đồ dùng và thiết bị dạy học hằng năm

- Kế hoạch hằng năm của nhà trường về việc sửa chữa, nâng cấp, bổ sung đồ dùng và thiết bị dạy học;

- Sổ sách, chứng từ chi cho sửa chữa, nâng cấp, mua đồ dùng và thiết bị dạy học hằng năm;

- Các minh chứng khác (nếu có)..

Văn thư thư viện , phó hiệu trưởng

Nhóm 3 : Nguyễn Thu Hường

Từ 9/2019 đến 4/2020

 

 

 

Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

 

1. Tổ chức và hiệu quả hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

 

a) Ban đại diện cha mẹ học sinh có tổ chức, nhiệm vụ, quyền, trách nhiệm và hoạt động theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh;

 - Danh sách Ban đại diện cha mẹ học sinh của mỗi lớp và của nhà trường hằng năm;

- Kế hoạch hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh;

- Báo cáo về hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh;

- Biên bản các cuộc họp cha mẹ học sinh;

- Các minh chứng khác (nếu có).

Văn thư;

Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng

Nhóm 4: Ngô Bích Liên

Từ tháng 9/2019 đến 4/2020

 

 

 

b) Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi để Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động;

- Các báo cáo của nhà trường hằng năm có nội dung đánh giá việc nhà trường tạo điều kiện để Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động;

- Các minh chứng khác (nếu có)

Văn thư;

Hiệu trưởng

Nhóm 4: Phạm Thị Mây

Từ 9/2019 đến 4/2020

 

 

 

 

c) Tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất giữa nhà trường với cha mẹ học sinh, Ban đại diện cha mẹ học sinh để tiếp thu ý kiến về công tác quản lý của nhà trường, các biện pháp giáo dục học sinh, giải quyết các kiến nghị của cha mẹ học sinh, góp ý kiến cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

 - Kế hoạch, chương trình tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất giữa nhà trường với cha mẹ học sinh;

- Biên bản các cuộc họp định kỳ và đột xuất giữa nhà trường với cha mẹ học sinh;

- Các báo cáo của nhà trường có nội dung  hằng năm của nhà trường có nội dung đánh giá về các cuộc họp giữa nhà trường với Ban đại diện cha mẹ học sinh;

- Các minh chứng khác (nếu có).

Văn thư;

Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng

Nhóm 4: Dương Thái Tú

Từ tháng 9/2019 đến tháng 4/2020

 

 

 

2. Nhà trường chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức đoàn thể ở địa phương để huy động nguồn lực xây dựng nhà trường và môi trường giáo dục.

 

a) Chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về kế hoạch và các biện pháp cụ thể để phát triển nhà trường;

-Văn bản của nhà trường tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về kế hoạch và các biện pháp cụ thể để phát triển;

- Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá công tác tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về kế hoạch và các biện pháp cụ thể để phát triển;

- Các minh chứng khác (nếu có).

Văn thư;

Hiệu trưởng

Nhóm 4: Nguyễn Văn Nam

Từ tháng 9/2019 đến tháng 4/2020

 

 

 

b) Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân của địa phương để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh;

 - Các văn bản ghi nhớ giữa nhà trường với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân của địa phương về việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh trong trường và ở địa phương;

- Văn bản của nhà trường hoặc của các tổ chức, đoàn thể có nội dung phối hợp để xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh trong trường và ở địa phương;

- Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá sự phối hợp giữa nhà trường với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân của địa phương;

- Các minh chứng khác (nếu có).

Văn thư;

Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng

Nhóm 4: Nguyễn Công Hiếu

Từ tháng 9/2019 đến tháng 4/2020

 

 

 

c) Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tự nguyện, theo quy định của các tổ chức, cá nhân để xây dựng cơ sở vật chất; tăng thêm phương tiện, thiết bị dạy học; khen thưởng học sinh học giỏi, HS có thành tích xuất sắc khác và hỗ trợ HS có hoàn cảnh khó khăn, HS khuyết tật.

- Báo cáo của nhà trường hoặc của các tổ chức, đoàn thể có nội dung đánh giá việc huy động nguồn kinh phí tự nguyện, theo quy định của các tổ chức, cá nhân để khen thưởng học sinh học giỏi, hỗ trợ học sinh nghèo;

- Danh sách các tổ chức, cá nhân ủng hộ kinh phí để khen thưởng học sinh học giỏi, hỗ trợ học sinh nghèo;

- Sổ sách, chứng từ tài chính;

- Các minh chứng khác (nếu có).

Văn thư;

Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng

Nhóm 4: Phạm Thị Mây

Từ tháng 9/2019 đến tháng 4/2020

 

 

 

3. Nhà trường phối hợp với các tổ chức đoàn thể của địa phương, huy động sự tham gia của cộng đồng để giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc cho học sinh và thực hiện mục tiêu, kế hoạch giáo dục.

 

a) Phối hợp hiệu quả với các tổ chức, đoàn thể để giáo dục học sinh về truyền thống lịch sử, văn hoá dân tộc;

- Kế hoạch thực hiện chương trình, nội dung giáo dục học sinh về truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc;

- Báo cáo của nhà trường hoặc của các tổ chức, đoàn thể có nội dung đánh giá việc phối hợp với các tổ chức, đoàn thể ở địa phương để giáo dục học sinh về truyền thống lịch sử, văn hoá dân tộc;

- Các minh chứng khác (nếu có).

Tổng phụ trách Đội, GV chủ nhiệm ; Văn thư

Nhóm 4: Nguyễn Công Hiếu

Từ tháng 9/2019 đến tháng 4/2020

 

 

 

b) Chăm sóc di tích lịch sử, cách mạng, công trình văn hóa; chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với nước, Mẹ Việt Nam anh hùng ở địa phương;

 - Kế hoạch thực hiện việc chăm sóc di tích lịch sử, cách mạng, công trình văn hóa; chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với nước, Mẹ Việt Nam anh hùng ở địa phương;

- Báo cáo của nhà trường hoặc của các tổ chức, đoàn thể có nội dung đánh giá việc thực hiện việc chăm sóc di tích lịch sử, cách mạng, công trình văn hóa; chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với nước, Mẹ Việt Nam anh hùng ở địa phương;

- Hình ảnh (nếu có);

- Các minh chứng khác (nếu có).

Tổng phụ trách Đội , GV chủ nhiệm ; Văn thư

Nhóm 4: Phạm Thị Mây

Từ tháng 9/2019 đến tháng 4/2020

 

 

 

c) Tuyên truyền để tăng thêm sự hiểu biết trong cộng đồng về nội dung, phương pháp và cách đánh giá HS tiểu học, tạo điều kiện cho cộng đồng tham gia thực hiện mục tiêu kế hoạch giáo dục.

 - Báo cáo của nhà trường, Đoàn, Đội, Công đoàn trường có nội dung đánh giá về công tác tuyên truyền của nhà trường với cộng đồng;

- Hình ảnh (nếu có);

- Các minh chứng khác (nếu có).

Phó Hiệu trưởng; GV chủ nhiệm

Nhóm 4: Ngô Bích Liên

Từ tháng 9/2019 đến 4/2020

 

 

 

Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục

 

1. Thực hiện chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các quy định về chuyên môn của cơ quan quản lý giáo dục địa phương.

 

a) Có kế hoạch hoạt động chuyên môn từng năm học, học kỳ, tháng, tuần;

 - Kế hoạch hoạt động chuyên môn theo từng năm học, học kỳ, tháng, tuần;

- Các minh chứng khác (nếu có).

Phó Hiệu trưởng ; văn thư

Nhóm 5: Ng. T. mai Phương

Từ 9/2019- 4/2020

 

 

 

b) Dạy đủ các môn học, đúng chương trình, kế hoạch, đảm bảo yêu cầu của chuẩn kiến thức, kỹ năng, lựa chọn nội dung, thời lượng, phương pháp, hình thức phù hợp với từng đối tượng học sinh, đáp ứng khả năng nhận thức và yêu cầu phát triển bền vững trong điều kiện thực tế của địa phương;

- Kết luận của đoàn thanh tra cấp trên về việc thực hiện chương trình giáo dục của nhà trường;

- Thời khoá biểu, lịch công tác tháng;

- Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường ;

- Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá việc dạy đủ các môn học, đúng chương trình, kế hoạch, đảm bảo yêu cầu của chuẩn kiến thức, kỹ năng, lựa chọn nội dung, thời lượng, phương pháp, hình thức phù hợp với từng đối tượng học sinh, đáp ứng khả năng nhận thức và yêu cầu phát triển bền vững trong điều kiện thực tế của địa phương;

- Các minh chứng khác (nếu có).

Phó Hiệu trưởng ; văn thư; giáo viên

Nhóm 5: Nguyễn Thị Bích Quyên

Từ tháng 9/2019 đến tháng 4/2020

 

 

 

c) Thực hiện bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu.

 - Kế hoạch thực hiện bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo học sinh yếu;

- Thời khoá biểu bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo học sinh yếu;

- Các minh chứng khác (nếu có).

Văn Thư, Phó HT; Giáo viên

Nhóm 5: Nguyễn Thị Hòa

Từ 9/2019-4/2020

 

 

 

2. Các hoạt động ngoài giờ lên lớp của nhà trường.

 

a) Có chương trình, kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp hằng năm;

- Chương trình, kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của nhà trường;

- Kết luận của đoàn thanh tra cấp trên có nội dung về việc thực hiện chương trình giáo dục ngoài giờ lên lớp của nhà trường;

- Thời khoá biểu, lịch công tác tháng;

- Kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp;

- Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá việc thực hiện chương trình, kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp;

- Các minh chứng khác (nếu có).

Văn Thư, Phó hiệu trưởng ; Giáo viên

Nhóm 5: Nguyễn Văn Hùng

Từ tháng 9/2019 đến tháng 4/2020

 

 

 

b) Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo kế hoạch với các hình thức đa dạng, phong phú và phù hợp với lứa tuổi học sinh;

- Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp;

- Lịch công tác tháng;

- Hình ảnh (nếu có);

- Các minh chứng khác (nếu có).

Phó hiệu trưởng ; Giáo viên

Nhóm 5: Nguyễn Văn Hùng

Từ tháng 9/2019 đến 4/2020

 

 

 

c) Phân công, huy động giáo viên, nhân viên tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

- Văn bản phân công, huy động giáo viên, nhân viên tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp;

- Lịch công tác tháng;

- Các minh chứng khác (nếu có).

Phó hiệu trưởng ; Văn Thư,

Nhóm 5: Nguyễn Văn Thành

Từ 9/2019 đến 4/2020

 

 

 

3. Tham gia thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi của địa phương.

 

a) Tham gia thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, ngăn chặn hiện tượng tái mù chữ ở địa phương;

- Kế hoạch phổ cập giáo dục tiểu học của địa phương;

- Kế hoạch thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học của nhà trường;

- Các văn bản chỉ đạo của địa phương về phổ cập giáo dục tiểu học;

- Sổ phổ cập giáo dục tiểu học;

- Sổ đăng bộ;

- Các minh chứng khác (nếu có).

Hiệu trưởng; văn thư

Nhóm 5: Nguyễn Thị Hòa

Tuần 3 đến tuần 13

 

 

 

b) Tổ chức và thực hiện "Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường", huy động trẻ trong độ tuổi đi học;

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học hằng năm của nhà trường, trong đó có nội dung tổ chức và thực hiện "Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường", huy động trẻ trong độ tuổi đi học;

- Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá việc tổ chức và thực hiện "Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường", huy động trẻ trong độ tuổi đi học;

- Các minh chứng khác (nếu có).

Hiệu trưởng;

văn thư

Nhóm 5: Nguyễn Thị Mai Phương

Từ tháng 9/2019 đến tháng 4/2020

 

 

 

c) Có các biện pháp hỗ trợ trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ khuyết tật tới trường.

- Các báo cáo của nhà trường hoặc các tổ chức, đoàn thể trong trường có nội dung đánh giá việc hỗ trợ trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ khuyết tật tới trường;

- Danh sách trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ khuyết tật được hỗ trợ;

- Các minh chứng khác (nếu có).

Nhân viên y tế; GV chủ nhiệm; văn thư

Nhóm 5: Nguyễn Văn Hùng

Từ tháng 9/2019 đến 4/2020

 

 

 

4. Kết quả xếp loại giáo dục của học sinh đáp ứng mục tiêu giáo dục.

 

a) Tỷ lệ học sinh xếp loại trung bình trở lên đạt ít nhất 90% đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và ít nhất 95% đối với các vùng khác;

- Các báo cáo của nhà trường hằng năm có nội dung đánh giá kết quả xếp loại giáo dục của HS;

- Sổ theo dõi kết quả kiểm tra, đánh giá HS;

- Bảng tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại HS hằng năm;

- Các minh chứng khác (nếu có).

Phó hiệu trưởng ; văn thư; giáo viên

Nhóm 5: Nguyễn Thị Bích Quyên

Từ tháng 9/2019 đến 4/2020

 

 

 

b) Tỷ lệ học sinh xếp loại khá đạt ít nhất 30% đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và ít nhất 40% đối với các vùng khác;

- Các báo cáo của nhà trường hằng năm có nội dung đánh giá kết quả xếp loại giáo dục của học sinh;

- Sổ theo dõi kết quả kiểm tra, đánh giá học sinh;

- Bảng tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại HS hằng năm;

- Các minh chứng khác (nếu có).

Phó hiệu trưởng ; văn thư; giáo viên

Nhóm 5: Nguyễn Thị Hòa

Từ tháng 9/2019 đến 4/2020

 

 

 

c) Tỷ lệ học sinh xếp loại giỏi đạt ít nhất 10% đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và ít nhất 15% đối với các vùng khác.

- Các báo cáo của nhà trường hằng năm có nội dung đánh giá kết quả xếp loại giáo dục của HS;

- Sổ theo dõi kết quả kiểm tra, đánh giá HS;

- Bảng tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại HS hằng năm;

- Các minh chứng khác (nếu có).

Phó hiệu trưởng; văn thư; giáo viên

Nhóm 5: Nguyễn Văn Hùng

Từ tháng 9/2019 đến 4/2020

 

 

 

5. Tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục thể chất, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường.

 

a) Có các hình thức phù hợp để giáo dục ý thức tự chăm sóc sức khoẻ cho học sinh;

- Nội dung giáo dục ý thức tự chăm sóc sức khoẻ cho học sinh;

- Lịch công tác tháng;

- Các minh chứng khác (nếu có).

P.Hiệu trưởng; GV chủ nhiệm

Nhóm 5: Nguyễn Thị Bích Quyên

Từ 9/2019 đến 4/2020

 

 

 

b) Khám sức khoẻ định kỳ, tiêm chủng cho học sinh theo quy định;

- Văn bản thỏa thuận hoặc kế hoạch phối hợp giữa nhà trường và cơ sở y tế về việc khám sức khỏe định kỳ cho học sinh;

- Lịch khám sức khoẻ cho học sinh;

- Sổ theo dõi sức khoẻ của học sinh nhà trường;

- Các minh chứng khác (nếu có).

Nhân viên y tế

Nhóm 5: Nguyễn Thị Hòa

Từ tháng 9/2019 đến 4/2020

 

 

 

c) Học sinh tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường.

- Kế hoạch tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường;

- Các báo cáo của nhà trường hằng năm có nội dung đánh giá việc tổ chức cho HS tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường;

- Lịch công tác tháng; Các minh chứng khác (nếu có).

Nhân viên y tế ; giáo viên chủ nhiệm.

Nhóm 5: Nguyễn Thị Mai Phương

Từ tháng 9/2019 đến tháng 4/2020

 

 

 

6. Hiệu quả hoạt động giáo dục của nhà trường.

 

 

Trần Thị Quý

a) Tỷ lệ học sinh lên lớp, hoàn thành chương trình tiểu học đạt từ 90% trở lên đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và từ 95% trở lên đối với các vùng khác;

- Các báo cáo của nhà trường hằng năm có nội dung đánh giá kết quả học sinh lên lớp, hoàn thành chương trình tiểu học;

- Sổ theo dõi kết quả kiểm tra, đánh giá HS ;

- Bảng tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại học sinh hằng năm;

- Các minh chứng khác (nếu có).

Phó hiệu trưởng ; văn thư; giáo viên

Nhóm 5: Nguyễn Thị Mai Phương

Từ tháng 9/2019 đến 4/2020

 

 

 

b) Tỷ lệ học sinh đạt danh hiệu SS giỏi, HS tiên tiến từ  35% trở lên đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và từ 50% trở lên đối với các vùng khác;

- Các báo cáo của nhà trường hằng năm có nội dung đánh giá kết quả học sinh đạt danh hiệu HS giỏi, học sinh tiên tiến;

- Sổ theo dõi kết quả kiểm tra, đánh giá học sinh hằng năm;

- Bảng tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại HS hằng năm;

- Các minh chứng khác (nếu có).

Phó hiệu trưởng ; văn thư; giáo viên

Nhóm 5: Nguyễn Thị Bích Quyên

Từ tháng 9/2019 đến 4/2020

 

 

 

c) Có học sinh tham gia các hội thi, giao lưu do cấp huyện (quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh) trở lên tổ chức.

- Bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận của cấp có thẩm quyền đối với nhà trường và cá nhân HS đoạt giải trong các hội thi, giao lưu;

- Danh sách HS tham gia, đạt giải trong các hội thi, giao lưu;

- Các báo cáo của nhà trường hằng năm có nội dung đánh giá kết quả tham gia các hội thi, giao lưu;

- Các minh chứng khác (nếu có).

Phó hiệu trưởng ; văn thư; giáo viên

Nhóm 5: Nguyễn Văn Hùng

Từ tháng 9/2019 đến tháng 4/2020

 

 

 

7. Giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống, tạo cơ hội để học sinh tham gia vào quá trình học tập một cách tích cực, chủ động, sáng tạo

 

a) Giáo dục, rèn luyện các kỹ năng sống phù hợp với độ tuổi học sinh;

- Kế hoạch tổ chức giáo dục, rèn luyện các kỹ năng sống phù hợp với độ tuổi học sinh;

- Các báo cáo của nhà trường hằng năm có nội dung đánh giá việc giáo dục, rèn luyện các kỹ năng sống phù hợp với độ tuổi học sinh;

- Lịch công tác tháng;

- Các minh chứng khác (nếu có).

Văn thư ; tổng phụ trách Đội ;giáo viên chủ nhiệm

Nhóm 5: Nguyễn Vưn Hùng

Từ tháng 9/2019 đến tháng 4/2020

 

 

 

b) Tạo cơ hội cho học sinh tham gia vào quá trình học tập một cách tích cực, chủ động, sáng tạo;

- Các báo cáo của nhà trường hằng năm có nội dung đánh giá việc nhà trường tạo cơ hội cho học sinh tham gia vào quá trình học tập một cách tích cực, chủ động, sáng tạo;

- Sổ dự giờ của giáo viên; Các minh chứng khác

Phó hiệu trưởng; văn thư; giáo viên

Nhóm 5: Nguyễn Thị Hòa

Từ 9/2019 đến 4/2020

 

 

 

c) Học sinh sưu tầm và tự làm đồ dùng học tập, chủ động giúp đỡ lẫn nhau trong học tập

- Các báo cáo của nhà trường hằng năm có nội dung đánh giá việc học sinh sưu tầm và tự làm đồ dùng học tập, chủ động giúp đỡ lẫn nhau trong học tập;

- Ảnh tư liệu về ĐDHT được sưu tầm và tự làm của học sinh (nếu có); Các minh chứng khác.

Phó hiệu trưởng; nhân viên thiết bị

Nhóm 5: Nguyễn Vưn Hùng

Từ tháng 9/2019 đến 4/2020